KBT och samtal


KBT är ett samlingsnamn för olika behandlingsmoment som forskning har visat ge god effekt vid en mängd olika tillstånd, exempelvis stress och utmattning, trauma, försummelse, paniksyndrom, genaliserad ångest eller oro, social ångest, depression och andra smärttillstånd.

Mindfulness, Motiverande Samtal MI, Acceptance and Commitment Therapy ACT, Compassion Focused Therapy CFT, Emotions Fokuserad Terapi EFT, Trauma Fokuserad Terapi, Kroppsorienterad terapi kan ingå i KBT behandling som del eller som helhet.

Behandling med KBT sker i form av regelbundna enskilda samtal och är inriktade mot klart uttalade mål. Inledningsvis bildar vi tillsammans en uppfattning om problembild.

Behandlingsmetoderna används för att återta kontakten inom dig själv och förändra beteende i relation till de mål och lösningar som du vill nå. Formulering av problem och mål är ofta en del av behandlingen. Genom upprepade analyser av problematiska situationer kartläggs vilka för- och nackdelar som finns i nuläget och på sikt. Förslag på förändringar i miljön eller beteende leder till olika slags uppgifter som prövas mellan träffarna. Tillsammans görs kontinuerlig utvärdering av hur resultatet blir och man fortsätter stegvis att använda fler strategier som leder mot målen. Du lär dig att ta steg mot dina mål och även vilka värden som kan vara viktiga för dig, hur du kan göra dina livsval på ett bra sätt. Samtidigt tränar du dig i att hantera jobbiga känslor eller tankar som du kan möta. 

Vanligtvis träffas vi en gång per vecka, 60 minuter åt gången.

Mellan träffarna är du aktiv på egen hand. KBT är oftast en korttidsterapi och många blir hjälpta efter mellan 5 och 15 träffar.

Psykoedukation är ett vanligt inslag i KBT där jag förklara lättförståeligt och pedagogiskt vad som händer i kroppen vid en ångestattack eller varför minnesbilder från svåra upplevelser dyker upp i tillvaron långt efteråt. Här använder jag whiteboard, bilder, gestaltning,  och rollspel. 

Behandling för de flesta ångestproblem innehåller någon form av exponering, det vill säga att istället för att undvika allt som väcker obehag prövar man att stegvis närma sig en känsla, platser, aktiviteter eller personer som har väckt obehag. Allt görs i små steg och du är helt och hållet inlyssnad av mig. 

Vi kan tex. börja med en kort avslappningsövning för att påverka din spänningsnivå, till exempel  träning i medveten närvaro. En del problem kan bero på avsaknad av nödvändiga färdigheter, exempelvis sociala färdigheter eller problemlösningsfärdigheter. 

Kreativitet får ta plats och jag lyssnar in dig. 

När du vet och förstår vad du ska hantera framför dig, rullar ett helt system igång inombords. Din stress sänks, i och med det får du tillgång till dina kognitiva funktioner, alltså lättare att tänka kreativt och flexibelt. När du sedan lyckas med hemuppgifter känner du tilltro till dig själv. Det gick ju det här med! Den erfarenheten bär du med dig till nästa gång. Det här ska nog gå bra. Tilltron till din egen förmåga ökar i takt med att du lyckas med det du tar dig för. Vi ser till att förutsättningarna finns för dig att lyckas. 

KBT har pedagogiska inslag med träning tillsammans med mig och senare på egen hand.

Behandlingen sker under lagstadgad tystnadsplikt.


 

Dr. Dan Siegel's Hand Model of the Brain

Klicka på länken nedan och få en liten större förståelse kring din hjärna av professor Dan Siegel

Dr. Dan Siegel's Hand Model of the Brain - YouTube